Choose your language

 • Medzinárodná doprava
 • Bezpečná platba
 • Láska k basketbalu
 • Tvoj košík je prázdny.

  Tvoj košík sa zdá byť prázdny. Začni ho plniť! V prípade, že si minule nechal v košíku nejaké položky, skús sa prihlásiť k svojmu účtu.

  Pokračovať v nákupe Prihlás sa

Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Týmto sa zaväzujeme chrániť dôvernosť vašich osobných údajov v súlade s platnou legislatívou. Máme v úmysle prijať všetky vhodné opatrenia, aby sme vás ochránili pred akýmkoľvek možným porušením a zneužitím. Vzhľadom na citlivú povahu osobných údajov používateľov im venujeme osobitnú pozornosť a starostlivosť.

2. Implementácia zásad ochrany osobných údajov

Každý zamestnanec našej spoločnosti na plný aj čiastočný úväzok, ktorý má prístup k osobným a iným údajom používateľov, bol oboznámený so zodpovednosťou za ochranu osobných a iných údajov, ako aj s ustanoveniami týkajúcimi sa dôvernosti osobných údajov a súkromia používateľov internetového obchodu.

Obmedzili sme rozsah osobných údajov a prístup k nim (čo sa týka počtu osôb) na minimálnu úroveň, ktorá však nebráni optimálnemu poskytovaniu služieb. Zodpovednosť za ochranu osobných a iných údajov nie je časovo obmedzená a trvá aj po skončení nášho vzájomného vzťahu.

Uzatvorili sme zmluvy o spracovaní a ochrane osobných údajov v našich databázach Ss ďalšími vybranými spoločnosťami, ktoré majú prístup k osobným údajom (správca obchodu - MS3 d.o.o., účtovné služby - Unija d.o.o., poskytovateľ ERP systému, správca - RCL d.o.o. a technická podpora - GA Sistemi).

3. Údaje, ktoré zhromažďujeme

Pri návšteve našej webovej lokality alebo počas nakupovania vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov. Akékoľvek poskytnutie osobných údajov je výhradne dobrovoľné. Odoslaním vašich osobných údajov a súhlasu nám dávate súhlas na zhromažďovanie, používanie a uchovávanie vašich údajov. Vaše údaje budú použité len na účely stanovené pri odosielaní údajov. Vaše údaje budú chránené pred zneužitím, neoprávneným prístupom, stratou, zverejnením, zmenou alebo zničením.

Nižšie uvádzame zoznam určitých kategórií osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, spôsoby používania a ochrany vašich údajov, ako aj to, ako nás môžete kontaktovať. Na účely poskytovania nami ponúkaných služieb zhromažďujeme, spravujeme, spracovávame a ukladáme nasledujúce údaje používateľov:

Pri zadaní objednávky:

 • Meno a priezvisko
 • Doručovacie adresy
 • Názov spoločnosti alebo právnickej osoby (v prípade právnických osôb)
 • Daňové identifikačné číslo (DIČ) právnickej osoby (v prípade právnických osôb)
 • E-mail (používateľské meno)
 • Šifrované heslo (v prípade, že sa používateľ zaregistroval do e-shopu)
 • Kontaktné telefónne číslo
 • Krajina trvalého pobytu
 • Anonymná adresa IP
 • Ostatné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne zadáva do formulárov e-shopu (komentár).

 Kontaktný formulár:

 • Meno a priezvisko
 • Telefón (voliteľné)
 • E-mail
 • Správa
 • Anonymná adresa IP

Registrácia v e-shope:

 • Meno a priezvisko
 • E-mail
 • Zašifrované heslo
 • Čas a dátum registrácie
 • Anonymná adresa IP

Prihlásenie sa na odber elektronického informačného bulletinu:

 • Meno
 • E-mail
 • Anonymná adresa IP

Okrem toho zhromažďujeme:

 • Ostatné údaje, ktoré používateľ zadáva dobrovoľne v rámci prieskumov.
 • Ďalšie údaje, ktoré používateľ dobrovoľne pridá do svojho profilu.
 • Komunikáciu s jednotlivými kupujúcimi.

Za správnosť a úplnosť údajov a ich aktuálnosť nenesieme žiadnu zodpovednosť.

4. Prečo zhromažďujeme údaje

Elektronický informačný bulletin

Prihlásením sa na odber informačného bulletinu poskytujete svoje meno, e-mail a anonymnú adresu IP. Ak ste sa prihlásili na odber nášho elektronického informačného bulletinu, váš e-mail bude použitý na zasielanie informácií o novinkách, kampaniach, zľavách a podujatiach.

Prihlásením sa na odber nášho informačného bulletinu nám udeľujete súhlas na export, ukladanie a spracovanie vašich údajov v nástroji marketingovej automatizácie, ktorý sa používa na odosielanie nášho informačného bulletinu. Export, ukladanie a spracovanie údajov prostredníctvom nášho nástroja na automatizáciu marketingu uľahčuje nepretržité monitorovanie vašich aktivít na webovej lokalite www.grosbasket.com a umožňuje analýzu anonymných a agregovaných údajov o používaní webovej lokality www.grosbasket.com spolu s ďalším obsahom webovej lokality. Vaše osobné údaje budú použité výlučne na poskytovanie našich služieb, na anonymné analýzy a optimalizáciu obchodu a nebudú zverejnené, s výnimkou prípadu, keď používateľ udelí výslovný súhlas prostredníctvom osobitného súhlasu.

Popri prihlásení sa na odber elektronického informačného bulletinu návštevník webovej lokality súhlasí aj so zasielaním personalizovaných správ a ponúk, kým sa neodhlási, ktoré zahŕňajú použitie údajov v priamom marketingu a opätovné cielenie prostredníctvom digitálnych marketingových platforiem (Facebook, AdWords) s nasledujúcim zámerom:

 • Prezentácia celej ponuky Grosbasket.
 • Export a spracovanie údajov prostredníctvom digitálnych marketingových nástrojov (e-mailovú adresu nemožno priradiť ku konkrétnej osobe).
 • Spracovanie anonymných údajov (poskytnutých anonymne tak, že ich nemožno spájať s konkrétnou osobou).
Tento súhlas nie je povinný a používateľ ho musí výslovne udeliť.
Obchodné oznámenia prijaté prostredníctvom e-mailu budú obsahovať tieto zložky:
 • Jasné označenie komerčnej povahy oznámenia.
 • Jasné označenie odosielateľa.
 • Kampane, propagačné akcie a iné marketingové techniky budú jasne označené spolu s podmienkami účasti.
 • Jasné pokyny na odhlásenie sa z prijímania obchodných oznámení.
 • Poskytovateľ bude výslovne rešpektovať žiadosť používateľa o odhlásenie sa zo zasielania obchodných oznámení.

Kontaktný formulár

Pri odosielaní komentára prostredníctvom online kontaktného formulára uveďte svoje meno, priezvisko, e-mail, správu a telefónne číslo (voliteľné). Údaje sa použijú na čo najrýchlejšie poskytnutie kvalitnej odpovede.

Registrácia v e-shope

Počas registrácie zadáte svoje meno, priezvisko, e-mail, zašifrované heslo a anonymnú adresu IP. Po dokončení objednávky dostanú registrovaní používatelia na svoj e-mail odkaz, ktorý môžu použiť na sledovanie svojej objednávky.

Online nákup

Pri odosielaní nákupu vás vyzvemek zadaniu vášho mena, priezviska, adresy, PSČ, mesta, e-mailu, telefónneho čísla a/alebo názvu spoločnosti a daňového identifikačného čísla. Údaje budú použité pri dodaní, fakturácii a finalizácii objednávky. Potvrdenie objednávky vám zašleme na e-mail, ktorý ste zadali pri odosielaní nákupu. Anonymné a súhrnné údaje môžu byť použité na účely štatistických analýz.

5. Vaše práva na základe vášho súhlasu

Fyzická osoba môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa osobných údajov o prerušenie alebo ukončenie spracúvania jej osobných údajov na vyššie uvedené účely. Takéto žiadosti je potrebné zaslať e-mailom na adresu [email protected] a mali by obsahovať presnú špecifikáciu odvolávaného súhlasu.

Fyzická osoba tiež disponuje nasledujúcimi právami:

 • Právo na prístup k vlastným osobným údajom zhromaždeným v súvislosti s fyzickou osobou, pričom prevádzkovateľ môže využiť všetky primerané prostriedky na overenie totožnosti dotknutej fyzickej osoby, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi.
 • Právo na opravu nepresných údajov zhromaždených v súvislosti s fyzickou osobou, pričom prevádzkovateľ môže využiť všetky primerané prostriedky na overenie totožnosti dotknutej fyzickej osoby, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi.
 • Právo na odstránenie, t. j. vymazanie všetkých údajov v prípade splnenia podmienok podľa článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • Právo odstúpiť od používania osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.
 • Právo na autonómne rozhodovanie o použití osobných údajov na základe automatizovaného spracovania.
 • Právo podať sťažnosť na prevádzkovateľa osobných údajov dozornému orgánu v prípade podozrenia z porušenia ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov zo strany sprostredkovateľa osobných údajov. Ak si želáte opraviť svoje osobné údaje alebo pozastaviť či odvolať svoj súhlas s používaním týchto údajov na účely, na ktoré boli zhromaždené, pošlite nám e-mail. Môžete sa tiež rozhodnúť vymazať všetky údaje prostredníctvom svojho používateľského účtu.

6. Vlastníctvo údajov

Sme majiteľmi údajov zhromaždených prostredníctvom tejto webovej lokality. Týmto sa zaväzujeme, že tieto údaje neposkytneme tretím stranám, s výnimkou údajov na účely dodania výrobku. Poskytovateľovi kuriérskych služieb budú poskytnuté len údaje potrebné na doručenie produktov zakúpených online.

7. Zodpovednosť fyzickej osoby

Používateľ tiež nesie zodpovednosť za ochranu osobných údajov prijatím nevyhnutných opatrení na zaistenie bezpečnosti vlastného používateľského mena a hesla a inštaláciou vhodného antivírusového softvéru na ochranu počítača.

8. Zverejnenie údajov za výnimočných okolností

Údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, budú zverejnené len vtedy, keď to vyžaduje legislatíva alebo v dobrej viere, keď sa to bude považovať za potrebné z dôvodu konania pred súdmi alebo inými vnútroštátnymi orgánmi a na ochranu a presadzovanie našich vlastných právnych záujmov.

9. Sťažnosti a spory

Pracujeme v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa. Okrem toho sme zaviedli účinný systém riadenia sťažností a vymenovali sme osobu zodpovednú za priamu komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom telefónu alebo e-mailu. Reklamácie zasielajte na adresu [email protected].

Reklamačný poriadok je dôverný. Sme si vedomí, že spotrebiteľské spory, prinajmenšom z hľadiska ich riešenia na súdoch, sa vyznačujú nepomerom medzi hodnotou nároku a výdavkami vyplývajúcimi z konania. To je tiež jedna z hlavných prekážok, ktoré bránia spotrebiteľom v začatí súdnych sporov. V dôsledku toho sa snažíme podľa našich najlepších schopností vyriešiť všetky možné spory zmierom. Ak si želáte opraviť svoje osobné údaje alebo pozastaviť či odvolať svoj súhlas s používaním týchto údajov na účely, na ktoré boli zhromaždené, pošlite nám e-mail. Môžete sa tiež rozhodnúť vymazať všetky údaje prostredníctvom svojho používateľského účtu.

V prípade podozrenia z porušenia ustanovení našich zásad ochrany osobných údajov nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected]. Prípad prešetríme, podnikneme potrebné kroky a v primeranom čase poskytneme odpoveď. Otázky a pripomienky alebo nahlasovanie problémov týkajúcich sa týchto zásad ochrany osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu [email protected].

10. Zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo tento dokument dopĺňať a upraviť (napr. v dôsledku zmeny právnych predpisov), preto vám odporúčame pravidelne navštevovať túto sekciu nášho e-shopu.

Naša webová lokalita tiež zhromažďuje súbory cookie. Viac informácií je k dispozícii tu.

 

Posledná aktualizácia: 27. mája 2019